SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
OTELEC

Important

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. In situaţia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procură pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se legitimize pe teritoriul României cu un act deidentitate. Actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul, necesar la valorificarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de Constituţie, precum şi în celelalte legi şi acte normative.

În cazul expirării termenului de valabilitate al actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.

Nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate:

          Dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii;

          În cazul schimbării domiciliului;

   În cazul schimbării denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării  localităţilor sau străzilor;

  • În cazul atribuirii unui nou CNP;
  • În cazul deteriorării actului de identitate;
  • În cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
  • Când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
  • În cazul schimbării sexului;
  • În cazul anulării;
  • Pentru preschimbarea buletinelor de identitate

 Termen de eliberare a actelor de identitate

   Conform prevederilor legale, termenul de soluţionare a cererilor pentru elibererea unui act de identitate este de până la 30 de zilede la data înregistrării cererii la serviciul public comuntar local de evidenţă a persoanelor. În situaţii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

   Termenul efectiv de eliberere a actelor de identitate la nivelul SPCLEP OTELEC este de 5 zile lucrătoare.

   În cazul în care un cetăţean se afla într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 5 zile lucrătoare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susuţinerea unor concursuri de admitere sau examen, etc.), acesta se va adresa conduceri instituţiei (şeful serviciului), care va analiza şi va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea în timp util a cererii acestuia.

 Termenele de valabilitate ale cărţii de identitate sunt:

   Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;

   Pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;

   După împlinirea vârstei de 25 de ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 10 ani;

   După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.